Obchodní podmínky LetterArt.cz
1. Kdo jsem a co dělám

Jsem grafická designérka, kaligrafka a lektorka Tatsiana Nemna a nabízím vám služby v oblasti online kurzů letteringu a kaligrafie. Na těchto stránkách si můžete objednat můj kurz nebo si zakoupit šikovné pomůcky.

1.1. Tatsiana Nemna, zapsaná v živnostenském rejstříku pod IČO: 03431339, se sídlem Sněženková 2429, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, provozuje tento web www.letterart.cz (dále jen „já" nebo „Letterart"), poskytuje vám online kurzy letteringu a kaligrafie (dále jen „kurzy" nebo „služby") a nabízí pomůcky pro lettering a kaligrafii v sekci Letterart shop (dále jen „pomůcky" nebo „zboží").

1.2. Na této stránce mezi námi může dojít k uzavření:

 • smlouvy o poskytování služeb – v podobě kurzů, které mezi mnou a vámi (dále jen „vy" nebo „student") může být uzavřena po provedení info@letterart.cz objednávky prostřednictvím těchto webových stránek (dále jen „tento web");
 • kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako prodávajícím a vámi jako kupujícími, která může být uzavřena po provedení objednávky pomůcek na tomto webu
1.3. Tyto obchodní podmínky potom upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") naše vzájemná práva a povinnosti, která vzniknou v souvislosti nebo na základě našeho smluvního vztahu.

1.4. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je druhá smluvní strana právnickou osobou nebo osobou, jež jedná při objednávání našich služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.5. Znění obchodních podmínek mám právo měnit či doplňovat. Tím se však nemění naše práva a povinnosti, která vznikla v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Součástí smlouvy o poskytování služeb a kupní smlouvy jsou vždy obchodní podmínky ve znění uveřejněném na tomto webu v okamžiku odeslání vaší objednávky, se kterými jste se mohli seznámit.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
Abyste kurzy a pomůcky mohli mít na jednom místě, má každý student na tomto webu
k dispozici svůj uživatelský účet.
2.1. Jako studenti získáte po provedení registrace či objednávky na tomto webu přístup do uživatelského rozhraní (dále jen „váš účet"). Ve vašem účtu najdete objednané kurzy nebo pomůcky a je tak nezbytnou částí pro naplnění smlouvy mezi námi.
2.2. Ve vašem účtu jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje a tyto udržovat aktuální. Pokud mi nedáte vědět na e-mail o změně některých údajů, mám za to, že jsou všechny vámi uvedené informace správné a aktuální.
2.3. Přístup do vašeho účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které vám budou vygenerovány a zaslány na e-mailovou adresu.
2.4. Vezměte prosím na vědomí, že váš účet nebo mé služby nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu mého softwarového nebo hardwarového vybavení nebo takového vybavení jiných osob. V případě takové nedostupnosti nenesu odpovědnost za škodu.
2.5. Pokud porušíte tyto obchodní podmínky, obecně závazné předpisy, dobré mravy či práva třetích osob, případně bude-li k tomu důvodné podezření, mohu bez předchozího upozornění pozastavit přístup do vašeho účtu nebo ho zrušit, a to bez nároku na náhradu škody.

3. OBJEDNÁVKA KURZU A JEHO DODÁNÍJak probíhá objednání kurzu? Jednoduše si na tomto webu vyberete ten, který se vám líbí nejvíce, a po objednání či zaplacení můžete rovnou začít s učením z pohodlí domova. Některé kurzy se od sebe trošku liší, proto se pojďte podívat, jakým způsobem vám je zpřístupním:
3.1. Objednat si kurz je možné prostřednictvím tohoto webu. Před odesláním objednávky si můžete zkontrolovat své údaje a případně je opravit – podobu, v jaké údaje do objednávkového formuláře vyplníte, budu považovat za správnou a aktuální. Každý kurz má svůj vlastní objednávkový formulář.

3.2. K plné funkčnosti objednaných kurzů je potřeba, abyste měli k dispozici vybavení či aplikace uvedené u každého kurzu, které umožňují otevřít lekce a pracovat na úkolech.

3.3. Přihláška na kurz obsahuje zejména informace o vás, o objednávaném kurzu a také informaci o zpracování osobních údajů (dále jen „Objednávka"). Po vyplnění těchto informací do objednávkového formuláře a odesláním kliknutím na tlačítko „Odeslat" vytvořím Objednávku a potvrdím vám její přijetí e-mailem, a to na e-mailovou adresu vámi uvedenou v Objednávce.

3.4. Doručením potvrzovacího e-mailu se smlouva o poskytování služeb považuje za uzavřenou.

3.5. Kurz vám bude zpřístupněn v podobě odkazu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce, kde si budete moci kurz stáhnout nebo otevřít. Kurz není možné dále šířit nebo umožnit užívat jiným osobám. Za každým kurzem je mnoho práce a prosím vás o respektování autorských práv. Více se dočtete v závěru těchto obchodních podmínek.

3.6. Na tomto webu je možné objednat dva typy kurzů:

 • Výuka samostatně (bez lektorky) – tímto kurzem projdete bez mé pomoci. Zpřístupním vám ho e-mailem kompletně se všemi jednotlivými lekcemi. Na tyto kurzy se nevztahuje garance vrácení peněz popsaná níže.
 • Výuka s lektorkou – tímto kurzem projdete s mou pomocí a zpětnou vazbou. E-mailem vám nejdříve zpřístupním první lekci, po jejímž započetí můžete využít možnosti garance vrácení peněz. Je totiž možné, že vám kurz nebude vyhovovat a v takovém případě se mi ozvěte na e-mail a domluvíme se na vrácení celé částky za kurz bankovním převodem. Pokud budete s lekcí spokojeni a budete chtít v kurzu pokračovat, po dokončení první lekce vám zašlu přístup do lekce druhé. V případě pokračování v kurzu a zasláním přístupu do druhé lekce už garance vrácení peněz není možné využít. Po dokončení každé z lekcí dostanete domácí úkol, který po vypracování vyfotíte a nahrajete do svého účtu. Vypracovaný úkol vám zkontroluji a pošlu k němu komentáře. Může se stát, že pro úspěšné splnění lekce budete muset některé z úkolů přepracovat a znovu mi zaslat ke kontrole, berte to však jako výzvu a možnost ke zlepšení.
3.7. Vezměte, prosím, na vědomí, že veškeré úkoly, které v rámci kurzu vytvoříte, budou zveřejněny i ostatním studentům stejného kurzu v rámci rozhraní jejich uživatelských účtů. Odevzdáním úkolů dáváte svolení k jejich zveřejnění za účelem rozvoje schopností studentů.

3.8. Vyhrazuji si právo odmítnout jakéhokoliv klienta, u něhož shledám poskytnutí mých služeb jako nevhodné nebo neúčelné.

4. LETTERART SHOP

Trénink dělá mistra! A tak se někdy neobejdete bez pracovních sešitů nebo jiných doplňků. Pokud se chystáte nakoupit tyto pomůcky v sekci Letterart shop, přečtěte si předtím několik informací týkajících se takového nákupu: Informace o pomůckách
4.1. Tento web obsahuje informace o pomůckách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží - ceny pomůcek jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

4.2. V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a smlouva není uzavřena.

4.3. Veškerá prezentace pomůcek na tomto webu je informativního charakteru a nejsem povinna uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.4. Všechny pomůcky jsou v elektronické podobě a k jejich plné funkčnosti je potřeba mít odpovídající vybavení, které umožňuje otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Pomůcky není možné dále šířit nebo umožnit užívat jiným osobám a prosím vás o respektování autorských práv. Více se dočtete v závěru těchto obchodních podmínek.

Jak probíhá objednávka pomůcek?
4.5. Mé pomůcky si můžete pořídit prostřednictvím objednávkového formuláře na tomto webu. Formulář obsahuje zejména informace o vás, o zboží, které si chcete objednat, způsob jeho dodání a informaci o zpracování osobních údajů. Každá pomůcka má svůj vlastní objednávkový formulář.

4.6. Po vyplnění těchto informací do objednávkového formuláře a odeslání kliknutím na tlačítko „Odeslat" vytvořím Objednávku a potvrdím vám její přijetí e-mailem, a to na e-mailovou adresu vámi uvedenou v Objednávce. Informace z objednávkového formuláře, které jste vyplnili, budu považovat za aktuální, pravdivé a přesné.

4.7. Kupní smlouva mezi mnou a vámi je uzavřena okamžikem doručení potvrzení o přijetí Objednávky.

Co nastane po objednávce?
4.8. Objednané zboží vám zašlu na vámi uvedený e-mail v Objednávce v podobě odkazu na webovou stránku, kde je možné zboží otevřít či stáhnout. Současně vám zpřístupním tyto pomůcky ve vašem účtu. Vyhrazuji si právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude z důvodu softwarové nebo hardwarové vady dostupné.

4.9. Všechny pomůcky na tomto webu jsou dodávány v digitální podobě, proto neúčtuji žádné náklady na dopravu či dodání.

4.10. Ihned po dodání pomůcek prosím zkontrolujte funkčnost a dostupnost odkazu a v případě jakýchkoliv nedostatků nebo vad mě kontaktujte na e-mail a co nejdříve to vyřešíme.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Jak probíhají platby a kam je můžete zaslat?
5.1. Cenu zboží či služeb můžete uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně online platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay;
 • bezhotovostně převodem na účet č. 228235412/0600.
5.2. Budete-li zboží či služby hradit bezhotovostně převodem, uhraďte cenu zboží či služeb a případné další náklady s tím spojené společně s uvedením variabilního symbolu platby, který vám zašlu na e-mail, do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. V případě bezhotovostní platby je váš závazek splatit cenu zboží či služeb splněn okamžikem připsání příslušné částky na můj výše uvedený účet.

5.3. Není mou povinností zpřístupnit vám kurz nebo dodat pomůcky dříve, než uhradíte sjednanou cenu, ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Pokud by ke zpřístupnění nebo dodání zboží a služeb došlo před zaplacením a v době splatnosti nedošlo z vaší strany k úhradě ceny, mohu vám zneplatnit přístupové údaje do vašeho účtu.

5.4. Po uhrazení ceny zboží či služby vám vystavím daňový doklad – fakturu, kterou vám ve formátu pdf pošlu na e-mailovou adresu. Faktura bude splňovat požadavky daňových a účetních předpisů. Jsem plátcem daně z přidané hodnoty.
5.5. Ceny na tomto webu jsou uvedeny včetně DPH, není-li uvedeno jinak.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVYProtože na tomto webu nabízím zboží a služby, které svým charakterem spadají do tzv. digitálního obsahu, řídí se odstoupení od smlouvy jinými pravidly, než u běžných e-shopů.
6.1. Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že vstupujete do smluvního vztahu výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

6.2. Je-li předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, udělujete výslovný souhlas s tím, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a současně berete na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy. Podle § 1837 písm. l) občanského zákoníku není možné odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, protože náš smluvní vztah nepodléhá ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném odstoupení v případě nákupu prostřednictvím komunikace na délku (internetu) v délce 14 dnů. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete odstoupit od zaplacené objednávky z důvodu, že jste nevěděli, že je předmětem objednávky elektronicky dodaný obsah.

6.3. Jelikož se může stát, že vám kurz nesedne nebo se rozmyslíte, že se kaligrafem nestanete, nabízím u některých kurzů možnost garance vrácení peněz ve výši 100 % částky kurzu v případě nespokojenosti. Této možnosti můžete využít v průběhu plnění první lekce pouze v takovém kurzu, u kterého je to na tomto webu výslovně uvedeno – tedy u výuky samostatně bez lektorky. Postačí, když mi napíšete e-mail a domluvíme se na ukončení kurzu a vrácení peněz. Možnost garance vrácení peněz zaniká zpřístupněním druhé lekce.

7. CO KDYŽ ZAKOUPENÉ POMŮCKY BUDOU MÍT VADU?Snažím se vám dodat pomůcky v co nejkvalitnějším stavu, někdy se však i při vynaložení veškeré péče může stát, že se objeví nějaká vada. Přečtěte si, jak v takových případech postupovat a jak probíhá reklamace:
7.1. Odpovídám vám za to, že pomůcky při převzetí nemají vady. V době, kdy přebíráte zboží, odpovídám za to, že pomůcky:
 • mají vlastnosti, které jsme si ujednali nebo které jste mohli s ohledem na povahu zboží očekávat a které se hodí k účelu, pro který pro jejich použití uvádím;
 • odpovídají kvalitou a provedením předloze na tomto webu a jsou v odpovídajícím množství;
 • vyhovují požadavkům právních předpisů.
7.2. Odpovídám za to, že k objednanému zboží je přiložen daňový doklad.
7.3. Uplatnit vady můžete do 24 měsíců od dodání pomůcek.

Uplatnění práva z vadného plnění
7.4. Objeví-li se na pomůcce vada, máte právo uplatnit podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. Není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové pomůcky bez vad. Mezi vadami, které přicházejí v úvahu, může jít především o nefunkční přístupové údaje nebo chybějící části pomůcek.

7.5. Pokud vám podle vašeho názoru e-mail s odkazem na pomůcku nebo přístupové údaje nebyly doručeny, zkontrolujte nejdříve všechny složky v e-mailu, a to především složky Hromadná pošta nebo Nevyžádané, případně jiné složky se spamem, a teprve poté uplatněte reklamaci.

7.6. Místem uplatnění reklamace je e-mail: info@letterart.cz
7.7. Přípis k vámi uplatňované reklamaci musí obsahovat následující náležitosti:
 • vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
 • prokázání nákupu pomůcky (nejlépe přiložením dokladu o koupi).
7.8. Při uplatnění reklamace obdržíte prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení - reklamační protokol, sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny následující informace: kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

Vady zboží
7.9. Podle své volby můžete požadovat u vady, která je podstatná:
 • dodání nové nebo chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou; nebo
 • přiměřenou slevu z kupní ceny.
7.10. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.11. Při uplatnění reklamace jste povinni mi sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změna volby bez mého souhlasu je možná jen tehdy, pokud jste žádali opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolíte-li si své právo z podstatného porušení smlouvy do 7 dnů od uplatnění reklamace, máte práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.12. Pokud prokážu, že jste před převzetím o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nejsem povinna vašemu nároku vyhovět.

Vyřízení reklamace
7.13. Reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi písemně nedohodnu na delší lhůtě.

7.14. Vystupujete-li ve vztahu ke mně jako spotřebitel, máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

8. CO KDYŽ ZAKOUPENÉ KURZY BUDOU MÍT VADU?
Jak postupovat v případě, že by mohly být služby i přes veškerou péči vadné?
8.1. Pokud máte za to, že poskytnutá služba má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), máte právo uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem (zejména občanský zákoník). Bude-li vada odstranitelná, můžete se domáhat buď nápravy anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit, můžete se domáhat přiměřené slevy z ceny.

8.2. Vezměte ale, prosím, na vědomí, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.

8.3. Reklamaci mých služeb, prosím, uplatněte na e-mail: info@letterart.cz

8.4. Prosím, uveďte k reklamaci následující:
 • vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
 • prokázání poskytnutí služby.
8.5. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi písemně nedohodnu na delší lhůtě.

9. Mimosoudní řešení sporů

9.1. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněni se obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na váš návrh (spotřebitele), a to v případě, že se se mnou spor nepodařilo (pokud se týká poskytování mých služeb a prodeje zboží) vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u mě (pokud se týká poskytování mých služeb a prodeje zboží) poprvé. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10.1. Jako správce osobních údajů zpracovávám ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení"), tyto vaše údaje:
 • jméno a příjmení;
 • e-mailová adresa;
 • případně fakturační adresa.

10.2. Jméno, příjmení, e-mailová adresa a případně fakturační adresa v objednávkovém formuláři budou zpracovány za účelem plnění kupní smlouvy a smlouvy o poskytování služeb a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení – pro splnění právní povinnosti správce a čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – pro účely oprávněných zájmů správce. Tyto údaje budu uchovávat 10 let od poslední části plnění dle smlouvy o poskytování služeb nebo kupní smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování dokumentace po dobu delší.

10.3. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Tyto údaje budu používat pro komunikaci s vámi, případně pro účely naplnění podstaty kurzu. Pokud mi k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudu jiným způsobem než za účelem poskytování služeb a dodání zboží používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou vám mohu zasílat obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailovou adresu budu za tímto účelem uchovávat po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi námi.

10.4. Osobní údaje budu zpracovávat já.
10.5. Vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, případně žádat kopii těchto údajů;
 • podat námitku proti zpracování na základě mého oprávněného zájmu;
 • vyžádat si ode mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování;
 • požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude proveden jen v případě, že mé zájmy nepřevažují nad vaší ochranou soukromí anebo že to není v rozporu s právními předpisy;
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování;
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva podle Nařízení porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením;
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právním řádem, pro případné spory jsou příslušné české soudy.
11.2. Veškerý digitální obsah, který vám poskytuji já v rámci prodeje pomůcek nebo zpřístupnění kurzu nebo který vám bude zpřístupněn jinými studenty, je chráněn autorským právem a můžete ho užívat pouze pro osobní potřebu. Bez mého předchozího souhlasu tento obsah není možné dále šířit, rozmnožovat, prodávat nebo jinak komerčně užívat. V případě porušení tohoto zákazu mám právo odstoupit od smlouvy a žádat náhradu škody. Současně neodpovídám za výsledky využití informací a postupů, které si během mých kurzů osvojíte. Přesto vám přeji, aby pro vás kurzy byly maximálně přínosné a stali jste se opravdovými mistry kaligrafie a letteringu.

11.3. Kdykoliv mě můžete kontaktovat na emailu: info@letterart.cz

V Praze dne 10. 9. 2018
Tatiana1. Kdo jsem a co dělám

Jsem grafická designérka, kaligrafka a lektorka Tatsiana Nemna a nabízím vám služby v oblasti online kurzů letteringu a kaligrafie. Na těchto stránkách si můžete objednat můj kurz nebo si zakoupit šikovné pomůcky.

1.1. Jsem Tatsiana Nemna, se sídlem Sněženková 2429, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, zapsaná v živnostenském rejstříku pod IČ: 034 31 339, provozuji tento web www.letterart.cz (dále jen „já" nebo „Letterart"), poskytuji vám online kurzy letteringu a kaligrafie (dále jen „kurzy" nebo „služby") a nabízím pomůcky pro lettering a kaligrafii v sekci Letterart shop (dále jen „pomůcky" nebo „zboží").

1.2. Na této stránce mezi námi může dojít k uzavření:

 • smlouvy o poskytování služeb – v podobě kurzů, které mezi mnou a vámi (dále jen „vy" nebo „student") může být uzavřena po provedení info@letterart.cz objednávky prostřednictvím těchto webových stránek (dále jen „tento web");
 • kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako prodávajícím a vámi jako kupujícími, která může být uzavřena po provedení objednávky pomůcek na tomto webu
1.3. Tyto obchodní podmínky potom upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") naše vzájemná práva a povinnosti, která vzniknou v souvislosti nebo na základě našeho smluvního vztahu.

1.4. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je druhá smluvní strana právnickou osobou nebo osobou, jež jedná při objednávání našich služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.5. Znění obchodních podmínek mám právo měnit či doplňovat. Tím se však nemění naše práva a povinnosti, která vznikla v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Součástí smlouvy o poskytování služeb a kupní smlouvy jsou vždy obchodní podmínky ve znění uveřejněném na tomto webu v okamžiku odeslání vaší objednávky, se kterými jste se mohli seznámit.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
Abyste kurzy a pomůcky mohli mít na jednom místě, má každý student na tomto webu
k dispozici svůj uživatelský účet.
2.1. Jako studenti získáte po provedení registrace či objednávky na tomto webu přístup do uživatelského rozhraní (dále jen „váš účet"). Ve vašem účtu najdete objednané kurzy nebo pomůcky a je tak nezbytnou částí pro naplnění smlouvy mezi námi.
2.2. Ve vašem účtu jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje a tyto udržovat aktuální. Pokud mi nedáte vědět na e-mail o změně některých údajů, mám za to, že jsou všechny vámi uvedené informace správné a aktuální.
2.3. Přístup do vašeho účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které vám budou vygenerovány a zaslány na e-mailovou adresu.
2.4. Vezměte prosím na vědomí, že váš účet nebo mé služby nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu mého softwarového nebo hardwarového vybavení nebo takového vybavení jiných osob. V případě takové nedostupnosti nenesu odpovědnost za škodu.
2.5. Pokud porušíte tyto obchodní podmínky, obecně závazné předpisy, dobré mravy či práva třetích osob, případně bude-li k tomu důvodné podezření, mohu bez předchozího upozornění pozastavit přístup do vašeho účtu nebo ho zrušit, a to bez nároku na náhradu škody.

3. OBJEDNÁVKA KURZU A JEHO DODÁNÍJak probíhá objednání kurzu? Jednoduše si na tomto webu vyberete ten, který se vám líbí nejvíce, a po objednání či zaplacení můžete rovnou začít s učením z pohodlí domova. Některé kurzy se od sebe trošku liší, proto se pojďte podívat, jakým způsobem vám je zpřístupním:
3.1. Objednat si kurz je možné prostřednictvím tohoto webu. Před odesláním objednávky si můžete zkontrolovat své údaje a případně je opravit – podobu, v jaké údaje do objednávkového formuláře vyplníte, budu považovat za správnou a aktuální. Každý kurz má svůj vlastní objednávkový formulář.

3.2. K plné funkčnosti objednaných kurzů je potřeba, abyste měli k dispozici vybavení či aplikace uvedené u každého kurzu, které umožňují otevřít lekce a pracovat na úkolech.

3.3. Přihláška na kurz obsahuje zejména informace o vás, o objednávaném kurzu a také informaci o zpracování osobních údajů (dále jen „Objednávka"). Po vyplnění těchto informací do objednávkového formuláře a odesláním kliknutím na tlačítko „Odeslat" vytvořím Objednávku a potvrdím vám její přijetí e-mailem, a to na e-mailovou adresu vámi uvedenou v Objednávce.

3.4. Doručením potvrzovacího e-mailu se smlouva o poskytování služeb považuje za uzavřenou.

3.5. Kurz vám bude zpřístupněn v podobě odkazu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce, kde si budete moci kurz stáhnout nebo otevřít. Kurz není možné dále šířit nebo umožnit užívat jiným osobám. Za každým kurzem je mnoho práce a prosím vás o respektování autorských práv. Více se dočtete v závěru těchto obchodních podmínek.

3.6. Na tomto webu je možné objednat dva typy kurzů:

 • Výuka samostatně (bez lektorky) – tímto kurzem projdete bez mé pomoci. Zpřístupním vám ho e-mailem kompletně se všemi jednotlivými lekcemi. Na tyto kurzy se nevztahuje garance vrácení peněz popsaná níže.
 • Výuka s lektorkou – tímto kurzem projdete s mou pomocí a zpětnou vazbou. E-mailem vám nejdříve zpřístupním první lekci, po jejímž započetí můžete využít možnosti garance vrácení peněz. Je totiž možné, že vám kurz nebude vyhovovat a v takovém případě se mi ozvěte na e-mail a domluvíme se na vrácení celé částky za kurz bankovním převodem. Pokud budete s lekcí spokojeni a budete chtít v kurzu pokračovat, po dokončení první lekce vám zašlu přístup do lekce druhé. V případě pokračování v kurzu a zasláním přístupu do druhé lekce už garance vrácení peněz není možné využít. Po dokončení každé z lekcí dostanete domácí úkol, který po vypracování vyfotíte a nahrajete do svého účtu. Vypracovaný úkol vám zkontroluji a pošlu k němu komentáře. Může se stát, že pro úspěšné splnění lekce budete muset některé z úkolů přepracovat a znovu mi zaslat ke kontrole, berte to však jako výzvu a možnost ke zlepšení.
3.7. Vezměte, prosím, na vědomí, že veškeré úkoly, které v rámci kurzu vytvoříte, budou zveřejněny i ostatním studentům stejného kurzu v rámci rozhraní jejich uživatelských účtů. Odevzdáním úkolů dáváte svolení k jejich zveřejnění za účelem rozvoje schopností studentů.

3.8. Vyhrazuji si právo odmítnout jakéhokoliv klienta, u něhož shledám poskytnutí mých služeb jako nevhodné nebo neúčelné.

4. LETTERART SHOP

Trénink dělá mistra! A tak se někdy neobejdete bez pracovních sešitů nebo jiných doplňků. Pokud se chystáte nakoupit tyto pomůcky v sekci Letterart shop, přečtěte si předtím několik informací týkajících se takového nákupu: Informace o pomůckách
4.1. Tento web obsahuje informace o pomůckách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží - ceny pomůcek jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

4.2. V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a smlouva není uzavřena.

4.3. Veškerá prezentace pomůcek na tomto webu je informativního charakteru a nejsem povinna uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.4. Všechny pomůcky jsou v elektronické podobě a k jejich plné funkčnosti je potřeba mít odpovídající vybavení, které umožňuje otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Pomůcky není možné dále šířit nebo umožnit užívat jiným osobám a prosím vás o respektování autorských práv. Více se dočtete v závěru těchto obchodních podmínek.

Jak probíhá objednávka pomůcek?
4.5. Mé pomůcky si můžete pořídit prostřednictvím objednávkového formuláře na tomto webu. Formulář obsahuje zejména informace o vás, o zboží, které si chcete objednat, způsob jeho dodání a informaci o zpracování osobních údajů. Každá pomůcka má svůj vlastní objednávkový formulář.

4.6. Po vyplnění těchto informací do objednávkového formuláře a odeslání kliknutím na tlačítko „Odeslat" vytvořím Objednávku a potvrdím vám její přijetí e-mailem, a to na e-mailovou adresu vámi uvedenou v Objednávce. Informace z objednávkového formuláře, které jste vyplnili, budu považovat za aktuální, pravdivé a přesné.

4.7. Kupní smlouva mezi mnou a vámi je uzavřena okamžikem doručení potvrzení o přijetí Objednávky.

Co nastane po objednávce?
4.8. Objednané zboží vám zašlu na vámi uvedený e-mail v Objednávce v podobě odkazu na webovou stránku, kde je možné zboží otevřít či stáhnout. Současně vám zpřístupním tyto pomůcky ve vašem účtu. Vyhrazuji si právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude z důvodu softwarové nebo hardwarové vady dostupné.

4.9. Všechny pomůcky na tomto webu jsou dodávány v digitální podobě, proto neúčtuji žádné náklady na dopravu či dodání.

4.10. Ihned po dodání pomůcek prosím zkontrolujte funkčnost a dostupnost odkazu a v případě jakýchkoliv nedostatků nebo vad mě kontaktujte na e-mail a co nejdříve to vyřešíme.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Jak probíhají platby a kam je můžete zaslat?
5.1. Cenu zboží či služeb můžete uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně online platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay;
 • bezhotovostně převodem na účet č. 228235412/0600.
5.2. Budete-li zboží či služby hradit bezhotovostně převodem, uhraďte cenu zboží či služeb a případné další náklady s tím spojené společně s uvedením variabilního symbolu platby, který vám zašlu na e-mail, do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. V případě bezhotovostní platby je váš závazek splatit cenu zboží či služeb splněn okamžikem připsání příslušné částky na můj výše uvedený účet.

5.3. Není mou povinností zpřístupnit vám kurz nebo dodat pomůcky dříve, než uhradíte sjednanou cenu, ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Pokud by ke zpřístupnění nebo dodání zboží a služeb došlo před zaplacením a v době splatnosti nedošlo z vaší strany k úhradě ceny, mohu vám zneplatnit přístupové údaje do vašeho účtu.

5.4. Po uhrazení ceny zboží či služby vám vystavím daňový doklad – fakturu, kterou vám ve formátu pdf pošlu na e-mailovou adresu. Faktura bude splňovat požadavky daňových a účetních předpisů. Jsem plátcem daně z přidané hodnoty.
5.5. Ceny na tomto webu jsou uvedeny včetně DPH, není-li uvedeno jinak.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVYProtože na tomto webu nabízím zboží a služby, které svým charakterem spadají do tzv. digitálního obsahu, řídí se odstoupení od smlouvy jinými pravidly, než u běžných e-shopů.
6.1. Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že vstupujete do smluvního vztahu výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

6.2. Je-li předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, udělujete výslovný souhlas s tím, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a současně berete na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy. Podle § 1837 písm. l) občanského zákoníku není možné odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, protože náš smluvní vztah nepodléhá ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném odstoupení v případě nákupu prostřednictvím komunikace na délku (internetu) v délce 14 dnů. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete odstoupit od zaplacené objednávky z důvodu, že jste nevěděli, že je předmětem objednávky elektronicky dodaný obsah.

6.3. Jelikož se může stát, že vám kurz nesedne nebo se rozmyslíte, že se kaligrafem nestanete, nabízím u některých kurzů možnost garance vrácení peněz ve výši 100 % částky kurzu v případě nespokojenosti. Této možnosti můžete využít v průběhu plnění první lekce pouze v takovém kurzu, u kterého je to na tomto webu výslovně uvedeno – tedy u výuky samostatně bez lektorky. Postačí, když mi napíšete e-mail a domluvíme se na ukončení kurzu a vrácení peněz. Možnost garance vrácení peněz zaniká zpřístupněním druhé lekce.

7. CO KDYŽ ZAKOUPENÉ POMŮCKY BUDOU MÍT VADU?Snažím se vám dodat pomůcky v co nejkvalitnějším stavu, někdy se však i při vynaložení veškeré péče může stát, že se objeví nějaká vada. Přečtěte si, jak v takových případech postupovat a jak probíhá reklamace:
7.1. Odpovídám vám za to, že pomůcky při převzetí nemají vady. V době, kdy přebíráte zboží, odpovídám za to, že pomůcky:
 • mají vlastnosti, které jsme si ujednali nebo které jste mohli s ohledem na povahu zboží očekávat a které se hodí k účelu, pro který pro jejich použití uvádím;
 • odpovídají kvalitou a provedením předloze na tomto webu a jsou v odpovídajícím množství;
 • vyhovují požadavkům právních předpisů.
7.2. Odpovídám za to, že k objednanému zboží je přiložen daňový doklad.
7.3. Uplatnit vady můžete do 24 měsíců od dodání pomůcek.

Uplatnění práva z vadného plnění
7.4. Objeví-li se na pomůcce vada, máte právo uplatnit podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. Není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové pomůcky bez vad. Mezi vadami, které přicházejí v úvahu, může jít především o nefunkční přístupové údaje nebo chybějící části pomůcek.

7.5. Pokud vám podle vašeho názoru e-mail s odkazem na pomůcku nebo přístupové údaje nebyly doručeny, zkontrolujte nejdříve všechny složky v e-mailu, a to především složky Hromadná pošta nebo Nevyžádané, případně jiné složky se spamem, a teprve poté uplatněte reklamaci.

7.6. Místem uplatnění reklamace je e-mail: info@letterart.cz
7.7. Přípis k vámi uplatňované reklamaci musí obsahovat následující náležitosti:
 • vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
 • prokázání nákupu pomůcky (nejlépe přiložením dokladu o koupi).
7.8. Při uplatnění reklamace obdržíte prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení - reklamační protokol, sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny následující informace: kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

Vady zboží
7.9. Podle své volby můžete požadovat u vady, která je podstatná:
 • dodání nové nebo chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou; nebo
 • přiměřenou slevu z kupní ceny.
7.10. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.11. Při uplatnění reklamace jste povinni mi sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změna volby bez mého souhlasu je možná jen tehdy, pokud jste žádali opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolíte-li si své právo z podstatného porušení smlouvy do 7 dnů od uplatnění reklamace, máte práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.12. Pokud prokážu, že jste před převzetím o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nejsem povinna vašemu nároku vyhovět.

Vyřízení reklamace
7.13. Reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi písemně nedohodnu na delší lhůtě.

7.14. Vystupujete-li ve vztahu ke mně jako spotřebitel, máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

8. CO KDYŽ ZAKOUPENÉ KURZY BUDOU MÍT VADU?
Jak postupovat v případě, že by mohly být služby i přes veškerou péči vadné?
8.1. Pokud máte za to, že poskytnutá služba má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), máte právo uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem (zejména občanský zákoník). Bude-li vada odstranitelná, můžete se domáhat buď nápravy anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit, můžete se domáhat přiměřené slevy z ceny.

8.2. Vezměte ale, prosím, na vědomí, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.

8.3. Reklamaci mých služeb, prosím, uplatněte na e-mail: info@letterart.cz

8.4. Prosím, uveďte k reklamaci následující:
 • vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
 • prokázání poskytnutí služby.
8.5. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi písemně nedohodnu na delší lhůtě.

9. Mimosoudní řešení sporů

9.1. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněni se obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na váš návrh (spotřebitele), a to v případě, že se se mnou spor nepodařilo (pokud se týká poskytování mých služeb a prodeje zboží) vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u mě (pokud se týká poskytování mých služeb a prodeje zboží) poprvé. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10.1. Jako správce osobních údajů zpracovávám ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení"), tyto vaše údaje:
 • jméno a příjmení;
 • e-mailová adresa;
 • případně fakturační adresa.

10.2. Jméno, příjmení, e-mailová adresa a případně fakturační adresa v objednávkovém formuláři budou zpracovány za účelem plnění kupní smlouvy a smlouvy o poskytování služeb a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení – pro splnění právní povinnosti správce a čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – pro účely oprávněných zájmů správce. Tyto údaje budu uchovávat 10 let od poslední části plnění dle smlouvy o poskytování služeb nebo kupní smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování dokumentace po dobu delší.

10.3. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Tyto údaje budu používat pro komunikaci s vámi, případně pro účely naplnění podstaty kurzu. Pokud mi k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudu jiným způsobem než za účelem poskytování služeb a dodání zboží používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou vám mohu zasílat obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailovou adresu budu za tímto účelem uchovávat po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi námi.

10.4. Osobní údaje budu zpracovávat já.
10.5. Vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, případně žádat kopii těchto údajů;
 • podat námitku proti zpracování na základě mého oprávněného zájmu;
 • vyžádat si ode mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování;
 • požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude proveden jen v případě, že mé zájmy nepřevažují nad vaší ochranou soukromí anebo že to není v rozporu s právními předpisy;
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování;
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva podle Nařízení porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením;
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právním řádem, pro případné spory jsou příslušné české soudy.
11.2. Veškerý digitální obsah, který vám poskytuji já v rámci prodeje pomůcek nebo zpřístupnění kurzu nebo který vám bude zpřístupněn jinými studenty, je chráněn autorským právem a můžete ho užívat pouze pro osobní potřebu. Bez mého předchozího souhlasu tento obsah není možné dále šířit, rozmnožovat, prodávat nebo jinak komerčně užívat. V případě porušení tohoto zákazu mám právo odstoupit od smlouvy a žádat náhradu škody. Současně neodpovídám za výsledky využití informací a postupů, které si během mých kurzů osvojíte. Přesto vám přeji, aby pro vás kurzy byly maximálně přínosné a stali jste se opravdovými mistry kaligrafie a letteringu.

11.3. Kdykoliv mě můžete kontaktovat na emailu: info@letterart.cz

V Praze dne 10. 9. 2018
mVet s.r.o.
Made on
Tilda